Avatar
دکتر محمد ماهاني (دانشیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي شيمي
  • رشته: شیمی _ تجزیه
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: mahani [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه:
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است