Avatar
دکتر ميثم كوركي (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: لرزه‌شناسی _
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: mkourki [AT] gmail.com
  • رزومه:
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی صنعتی امیرکبیر فیزیک اتمی مولکولی 1378 1383
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ژئوفیزیک لرزه‌شناسی 1384 1387
دکترا دانشگاه تهران ژئوفیزیک لرزه‌شناسی 1387 1393
کارشناسی صنعتی امیر کبیر فیزیک اتمی مولکولی 1378 1383
کارشناسی تهران ژئوفیزیک لرزه شناسی 1384 1387 تضعیف امواج سطحی با استفاده از الگوریتم وینر لوینسون
دکترا تهران ژئوفیزیک لرزه شناسی 1387 1393 تحلیل رخساره لرزه ای با استفاد از داده های قبل از برانبارش به کمک نقشه های خود سازمانده
کارشناسی صنعتی امیر کبیر فیزیک اتمی مولکولی 1378 1383
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است