Avatar
دکتر فریبا فتحی راد (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي نانو فناوري
  • رشته: نانوشیمی _
  • شماره اتاق: 034-31623362
  • تلفن : 09132900803
  • ایمیل: f_fathirad [AT] yahoo.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است