Avatar
دکتر هادي ابراهيمي فر (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي مواد
 • رشته: مهندسی مواد _ خوردگی و حفاظت از مواد
 • شماره اتاق:
 • تلفن : 09139985733
 

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است