Avatar
دکتر هادي ابراهيمي فر (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي مواد
  • رشته: مهندسی مواد _ خوردگی و حفاظت از مواد
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09139985733
 

برنامه هفتگی

سال تحصیلی : 1402 ( ترم دوم)

آزمایشگاه

1.آزمایش شماره 1: ارزیابی سرعت خوردگی فولاد
2.آزمایش شماره 2: غیر فعال شدن فولاد زنگ نزن
3.آزمایش شماره 3: حفاظت آندی فولاد زنگ نزن
4.آزمایش شماره 4: حفاظت با استفاده ار ممانعت کننده ها
5.آزمایش شماره 5: ممانعت کننده های محیط اسیدی
6.آزمایش شماره 6: بررسی ممانعت کننده ها با روش EIS
7.آزمایش شماره 7: حفاظت کاتدی در خاک
8.آزمایش شماره 8: آندایزینگ
9.آزمایش شماره 9: پوشش های آلی
10.آزمایش شماره 10: آزمون نیم پیل هافسل

1.آزمایش شماره 1: اشنایی با انواع سایش و معرفی و تجزیه و تحلیل نمونه های صنعتی تخریب شده در اثر سایش
2.آزمایش شماره 2: اشنایی با انواع خوردگی
3.آزمایش شماره 3: اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر خوردگی یکنواخت و تجزیه و تحلیل انها
4.اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر خوردگی گالوانیک و تجزیه و تحلیل انها
5.آزمایش شماره 4: اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر خوردگی شکافی و تجزیه و تحلیل انها
6.آزمایش شماره 5: اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر حفره دار شدن و تجزیه و تحلیل انها
7.آزمایش شماره 6: اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر خوردگی تنشی و تجزیه و تحلیل انها
8.آزمایش شماره 7: اشنایی با سازه های بتنی تخریب شده در اثر یون کلر و تجزیه و تحلیل انها
9.آزمایش شماره 8: اشنایی با سازه های بتنی تخریب شده در اثر یون سولفات و تجزیه و تحلیل انها
10.آزمایش شماره 9: اشنایی با قطعات صنعتی تخریب شده در اثر خوردگی خستگی و تجزیه و تحلیل انها
11.آزمایش شماره 10: اشنایی با روش های حفاظت از مواد