Avatar
دکتر هادي ابراهيمي فر (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي مواد
  • رشته: مهندسی مواد _ خوردگی و حفاظت از مواد
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09139985733