Avatar
دکتر محمد نجف زاده (دانشیار )
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشي مهندسي آب
  • رشته: مهندسی عمران _ سازه های هیدرولیکی
  • شماره اتاق: 3390
  • تلفن : ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱