شرح وظایف:

  1. تشکیل پرونده جهت دریافت نامه حمایت مالی
  2. تشکیل پرونده جهت دریافت ارز
  3. تشکیل پرونده جهت تسویه حساب


  • چرخه كاري فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج و داخل (دانلود)
  • شیوه نامه فرصت مطالعاتي (دانلود)

 

فرم ها:

  1. تشکیل پرونده
  2. دریافت ارز (فرم 103)
  3. تسویه حساب (فرم 104)

 


اطلاعیه ها (بایگانی)