فرم های مربوط به دانشجویان:

راهنما و فرم های مربوط به مراحل اخذ تا دفاع پایان نامه یا رساله:

فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در خارج و داخل

فرم­های شماره 1 تا 14 (مربوط به تعیین استاد راهنما تا تحویل نسخه ­های پایان نامه یا رساله)

چرخه دفاع از پایان نامه به همراه راهنمای آن در سیستم جامع آموزشی گلستان

شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه

دکترا:

کارشناسی ارشد: