ردیف

عنوان

مسئول آزمایشگاه

شماره تماس

1

آزمایشگاه هسته ای

دکتر رضایی

09133425938

2

آزمایشگاه  و شبیه ساز راکتور

دکتر هاشمی

09131915502

3

آزمایشگاه  آشکارسازی

دکتر نگارستانی

09133414165

4

آزمایشگاه  آشکارسازی و دزیمتری

دکتر اسماعیلی

09386730223


اطلاعیه ها (بایگانی)