فرم های واحد فناوری اطلاعات:

  • فرم درخواست ایمیل برای کاربران جدید:
  • فرم درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات (دانلود)
  • فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی (دانلود)