اساتید محترم متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی لطفا جهت دریافت فرم تبدیل وضعیت فایل های زیر را دانلود نمایید.

جداول رسمی آزمایشی، آموزشی:

جداول رسمی قطعی، آموزشی:

جداول رسمی آزمایشی، پژوهشی:

جداول رسمی قطعی، پژوهشی:

 


اطلاعیه ها (بایگانی)