آیین نامه ها و فرم های دانشجویان دکتری

آیین نامه ها

آیین نامه دوره دکتری با دو شیوه پذیرش "آموزشی- پژوهشی" و "پژوهشی" وزارت علوم(مصوب 08/08/1389)

لینک دانلود

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی وزارت علوم(مصوب 96/10/30)

لینک دانلود

   آئین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی

   لینک دانلود

دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری دانشگاه شیوه آموزشی و پژوهشی(مصوب اسفند ماه1393)

لینک دانلود

شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور وزارت علوم(مصوب 18/11/1393)

لینک دانلود

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم(مصوب27/03/1393)

لینک دانلود

اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم(مصوب26/11/1393)

لینک دانلود

آیین نامه تسهیلات آموزشی (بنیاد شهید)

لینک دانلود

شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل/خارج

لینک دانلود

آیین نامه نظام وظیفه

لینک دانلود

آیین نامه جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

لینک دانلود

   شيوه نامه   دوره دكتري وروديهاي 1399 به بعد

   لینک دانلود

 

برنامه زمان بندی مراحل پژوهشی دانشجویان دکتری

برنامه زمان بندی دانشجویان دکتری شامل تعیین استاد راهنما، آزمون جامع، پیشنهاد رساله و دفاع رساله

لینک دانلود

 

آزمون جامع

درخواست ثبت نام آزمون جامع

لینک دانلود

درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع

لینک دانلود

فرم گزارش نمره آزمون جامع(محرمانه ویژه آموزش و گروه مربوطه)

لینک دانلود

فرم گزارش کلی آزمون جامع

لینک دانلود

 

پیشنهاد رساله

مراحل درخواست تا تصویب پیشنهاد رساله

 

فرم پیشنهاد رساله دکتری

لینک دانلود

درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

لینک دانلود

گزارش تصویب پیشنهاد رساله دکتری

لینک دانلود

 

گزارش پیشرفت

فرم خلاصه گزارش ارائه شفاهی پيشرفت رساله دکتری

لینک دانلود

فرم خلاصه گزارش کتبی پیشرفت رساله دکتری

لینک دانلود

 

دفاع

برنامه زمان بندی درخواست دفاع

لینک دانلود

فرم درخواست بررسی احراز کفایت دفاع از رساله دکتری

لینک دانلود

فرم مشخصات مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری

لینک دانلود

درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری

لینک دانلود

گزارش دفاع از رساله دکتری

لینک دانلود

  فرم اعتبار سنجی نشریات علمی  

   لینک دانلود

 

تدوین پایان نامه

راهنمای تدوین ونگارش رساله دوره دکتری

لینک دانلود

تصویر پشت جلد رساله

لینک دانلود

صفحات عنوان و تعهد اصالت اثر رساله

لینک دانلود

فرم تایید انجام تصحیح  رساله دانشجویان (داوران خارج از دانشگاه)

لینک دانلود

فایل نمونه منابع (EndNote)

لینک دانلود

دستورالعمل بارگذاری فایل الکترونیکی رساله در سامانه جامع آموزشی دانشگاه

لینک دانلود

 

فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلی

لینک دانلود

فرم تایید انجام تصحیحات رساله بعد از دفاع

لینک دانلود

فرم تحویل نسخه های رساله

لینک دانلود

فرم اطلاعات رساله جهت تحویل به کتابخانه دانشگاه

لینک دانلود

مراحل صدور دانشنامه

لینک دانلود

راهنمای سامانه لغو آموزش رایگان

لینک دانلود

 

راهنمای سامانه جامع آموزش

راهنمای انتخاب واحد

لینک دانلود

راهنمای ثبت درخواست مشکلات (حذف ترم، مرخصی تحصیلی، تمدید سنوات و....)

لینک دانلود

راهنمای ثبت و تایید گزارش پیشرفت رساله

لینک دانلود

برنامه زمان بندی و راهنمای درخواست دفاع

لینک دانلود