English | فارسی
,
 
university photo

 

فرم ها و مستندات:

فراخوان سال  1395

  • برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد) (دانلود)
  • برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش (آیسد)(دانلود)
  • برنامه حمایت از کارگاه های آموزشی و همایش های بین المللی(دانلود)
  • برنامه پژوهشی جندی شاپور(دانلود)
  • برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک بین المللی (CRP)(دانلود)

 


صفحه در 0.37 ثانیه ایجاد شد.