English | فارسی
,
 
university photo

 

بانک طرح های پژوهشی برون دانشگاهی انجام شده

 

شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
1 طرح های برون دانشگاهی

 

  دانلود

 

بانک الویتهای پژوهشی

تذکر: لطفاً پس از انتخاب عناوین مورد نظر جهت پیگیری و انجام مراحل بعدی با دفتر ارتباط با صنعت هماهنگی نمائید.

 

شماره

عنوان

توضیحات

تاریخ فایل
1 طرح های شرکت نفت

 

  دانلود
2 طرح های شرکت مانا     دانلود
3 طرح های شرکت نفت(جنوب شرق)     دانلود
4 لیست پروژه های شرکت برق92  به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه شود    

 


صفحه در 0.35 ثانیه ایجاد شد.