Avatar
دکتر محمدرضا كارآموز راوری (استادیار )
دانشكده مهندسي مكانيك و مواد / گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت
  • رشته: مهندسی مکانیک _ طراحی کاربردی
  • شماره اتاق: 324
  • تلفن : 03431623440
 
م?D3د?H26ؠ??X??آ?3زر???ر?$ ?G? ?ءY 1?4 ?رش??س?A2 نر???ر?$ ???ؤX?? ?ر?2 نم?A3ل?E??G?د?$?,?? ? ?د??????X??ش?2 س?$? ?ءXH24ـX??ۅ?ءXH24دف?د?@2ر?$ ?E3در?=??@????ؤXH2ۆX@ ?G? ?ءY??$?ءA$ 1??؅?1389 ? 1?? ? زد???ش?G? ـ?ص?29ؤA$ ???5ف?? ند?H5 ءY2 ?م? ?,???? ?رس??? 195آY??P3قX?? ? س?A2 د?$? رآ?3ز?L? ?ـ???H3ـ?م??د?K? ??X??ۆ@A ?G? ـXL?ءY??L3سXA5 ?ح?L5 ل??? ??Y5 ل?$ ? ?3ءY ?ۅ???$?4ر?2ـ??XH3ءY??U5 قXK?,??I3ۆY3???فX?? ?ح?5 ق???ۅ?م? ?دسY? ق??? ? ?4ءY3 ?ل?$? ??Y? ۅ?ح???زY??$?ءXH2 ?قX?? ?ؤXE3خ?? ?قX?? ?>ۆXL?ف?A3؅?م?G?س???ۅ?س???ؤX??ۆX$ ?@? قY3ءXG? ?ءXH2س?AB?$?ؠ?د?I ?3ـXG?ۅ?آX??ؤX$ ?@? قY4ءY5 ??ف?س???أ?م?5 ءXI??@? ۆY ?@?د??? ??? ش??? ?ؠ??Y3نآA$?4 ? ز43م?2 ل???0?ر?2 ل?$ ? ?@3ف?H2 ـXK? ?رءA$? ?م?$?فH?Y? ?ـ???X??> ?س???د???$? ـXE?
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک طراحی جامدات 1383 1387 بررسي تنش و كرنش در دندان مولر اول هنگام پركردن با استفاده از روش اجزا محدود سه‌بعدي
کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 1387 1389 طراحي بهينه هندسه پروفيل دندانه پمپ‌هاي ژيروتوري
دکترا صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 1389 1394 مدلسازی ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار مشبک به روش میکروصفحه
عنوان توضیحات تصویر
تخت ايمن در برابر زلزله مشاهده
ساخت پست متخلخل رزینی در حوزه دندان پزشکی به روش چاپ سه بعدی مشاهده
عنوان توضیحات سال
كسب رتبه 25 منطقه 3 (839 كشوري) در كنكور سراسري سال 83 و احراز تراز 10861 1383
احراز رتبه 5 ام دانشكده و معدل بالاي 18 و دريافت لوح تقدير از وزارت محترم علوم 1384
احراز رتبه 4 ام دانشكده و معدل بالاي 18 و دريافت لوح تقدير از وزارت محترم علوم 1385
احراز رتبه 5 ام دانشكده در پايان دوره كارشناسي 1387
اتخاذ گواهينامه مهارت‌هاي كسب و كار از موسسه كار و تامين اجتماعي 1387
اتخاذ گواهينامه آموزش بورس و بازار سرمايه 1387
اخذ بورسیه شرکت در کنفرانس Biot 5 توسط دانشگاه صنعتی وین 1392
انتخاب پایان‌نامه دکتری به‌عنوان پایان نامه برتر دانشگاه صنعتی اصفهان 1394