سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومینام و نام خانوادگی دکتر مینا جمشیدی

رشته تحصیلی و تخصص:   ریاضی _ جبرخطی، داده کاوی

شماره تماس: 03433776611

شماره داخلی:  3154                                               

 نام و نام خانوادگی: مالک نیکویی ماهانی                    

رشته تحصیلی: روابط عمومی                     

سمت: مدیرروابط عمومی             
شماره تماس: ۰۳۴۳۳۷۷۸۰۱۱
              
    فصلنامه نوآوران تابستان 1402