اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر حسین محبی سرپرست دانشگاه
  • دکتر امین باقی زاده سرپرست پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر محمد رضا سپهوند رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر روح الله فدایی نژاد معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر علی نگارستانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر فرشید کی نیا معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر فرزاد دادی پور  سرپرست دفتر ریاست دانشگاه، روابط عمومی و امور بین الملل                                          

اطلاعیه ها (بایگانی)