اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر حسین محبی سرپرست دانشگاه
  • دکتر امین باقی زاده سرپرست پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر مسعود ترکزاده رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر علیرضا عسکرزاده معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر  رضا دهقانی پشته رودی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر  محمد رضا لشکری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر فرزاد دادی پور  سرپرست دفتر ریاست دانشگاه، روابط عمومی و امور بین الملل                                          

اطلاعیه ها (بایگانی)