معرفی:

      شرح وظایف

  • شناسایی و تعیین نیاز های جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
  • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی
  • تصمیم گیری در خصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه
    تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
  • اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام یا راتبه در دانشگاه از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
  • ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع


اطلاعیه ها (بایگانی)