دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر امین حسين پور

مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر سعید قلی نژاد

مهندسی نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر فرزين ناصري

منابع طبیعی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر سعید نیازمردی

نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

اطلاعیه ها (بایگانی)