دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي مواد

دکتر مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر عليرضا محمودیان

مهندسی مواد
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

اطلاعیه ها (بایگانی)