نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

جذب، پذیرش و ثبت نام

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

انتخاب واحد

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

اطلاعیه های آموزشی

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

گواهی رتبه دانشجویان مشغول به تحصیل

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

مهمانی دانشجویان

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

تایید مدارک زبان دانشجویان دکتری

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلی

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

امتحانات

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

پذیرش اولیه داوطلبان دکتری

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

آزمون جامع

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

محدثه کاراموزیان(03431623176)

اسما جهان پیما(03431623263)

پرداخت شهریه

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

اکرم انجم شعاع(03431623266)

استرداد شهریه

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

اکرم انجم شعاع(03431623266)

ثبت مشخصات ایثارگری

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

اکرم انجم شعاع(03431623266)

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت /داخل/خارج

https://portal.saorg.ir

سامانه سجاد

اکرم انجم شعاع(03431623266)

تسویه حساب

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

نسیم افهمی(03431623183)

درخواست انصراف

http://golestan.kgut.ac.ir

سامانه دانشگاهی گلستان

نسیم افهمی(03431623183)

ترجمه مدارک

http://mad.saorg.ir/edus/

سامانه خدمات آموزشی

نسیم افهمی(03431623183)

لغو تعهد آموزش رایگان

https://portal.saorg.ir

سامانه سجاد

نسیم افهمی(03431623183)

تصحیحات پایان نامه جهت صحافی

m.zangiabadi63@gmail.com

حضوری

محمد زنگی آبادی03431623199

ثبت نمره پایان نامه

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

درخواست تاییدیه مدرک تحصیلی

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

جواب تاییدیه مدرک تحصیلی

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

تنظیم و رفع عیب پروژکتورهای کلاس های آموزش

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

تسویه حساب دانشجو(تحویل نسخه چاپی پایان نامه)

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

تسویه حساب دانشجو(ثبت نسخه الکترونیکی پایان نامه در ایرانداک)

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

تاییدیه نظام وظیفه خروج از کشور

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

تایید پایان نامه دانشجو در سایت ایرانداک

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

بررسی و تایید پرداخت کمک هزینه چاپ پایان نامه

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

کلیه امورات مربوط به سامانه گلستان(راهنمایی دانشجو جهت استفاده از سامانه گلستان- رفع اشکال احتمالی سامانه گلستان- ثبت درخواست های مرخصی،انصراف،انتخاب واحد که از طریق پیشخوان خدمت ارسال می گردد.

m.zangiabadi63@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

محمد زنگی آبادی03431623199

اعمال آئین نامه های وزارت علوم و مصوبات دانشگاه ، مربوط به دانشجویان، در سیستم گلستان

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

آماده سازی سیستم جهت ثبت نام،  انتخاب واحد و ترمیم

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

ارتقاء سیستم گلستان جهت سهولت رفع نیازمندی ها ی دانشجویان

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

تعیین سطوح دسترسی کاربران سیستم گلستان به امکانات آن، جهت انجام امور مربوط به دانشجویان

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

تعریف و تعیین سطوح دسترسی دانشجویان

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

آموزش کاربران سیستم گلستان جهت انجام امور مربوط به دانشجویان و راهنمایی دانشجویان

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

دریافت گزارشات خطای سیستم گلستان ، مربوط به دانشجویان، از کارشناسان دانشکده/پژوهشکده ها و رفع آنها

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

کنترل تفییرات سیستم و دریافت گزارشات مربوطه

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

اعمال تنظيمات لازم جهت تغيير دسترسي هاي دانشجویاان مطابق با نياز بخش هاي مختلف ( مانند: چرخش گروه هاي دانشجويان بدهكار شهريه، جرخش گروه هاي كاري دانشجوياني كه ارزشيابي انجام نداده اند و ... )

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193

امور مربوط به امتحان جامع دانشجویان دکتری

mmaleknejad@gmail.com

سامانه دانشگاهی گلستان

مجتبی ملک نژاد 03431623193