نام کتاب

انتشارات

نویسنده

سال

Digital Image Processing Using Matlab

Pearson

Rafael C. Gonzalez

2008

Digital Image Processing

Pearson

Rafael C. Gonzalez

2008

Remote Sensing Digital Image Analysis

Springer

John A. Richards

2006


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)