نام کتاب

انتشارات

نویسنده

سال

Polarimetric Radar Imaging

Taylor and Francis

Jong Sen Lee-Eric Pottier

2009

Remote Sensing with Imaging Radar

Springer

John A. Richards

2009

Satellite Radar Interferometry

Springer

V.B.H. Ketelaar

2009


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)