عنوان آزمایشگاه: سنجش از دور

تجهیزات:

1-     پهپاد eBee سنجش از دور

تهیه تصاویر سنجش از دو چندطیفی                       مطابق نرخ مصوب سازمان نقشه برداری

تهیه تصاویر فتوگرامتری                                        300هزارتومان در هکتار

پردازش تصاویر فتوگرامتری و تهیه نقشه                 300هزارتومان در هکتار

تهیه و پردازش داده های سنجش از دور                  300هزارتومان در هکتار

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکتر علی اسماعیلی

شماره تماس: 03433776611

 


اطلاعیه ها (بایگانی)