Avatar
دکتر کامبیز فرهی مقدم (استادیار )

English page

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشي مهندسي آب
  • رشته: مهندسی عمران _ سازه‌های هیدرولیکی
  • شماره اتاق: 3238
  • تلفن : 03431623100
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی شهید باهنر کرمان مهندسی عمران عمران 1379 1383
کارشناسی ارشد تهران مهندسی عمران سازه‌های هیدرولیکی 1385 1388 بررسی الگوی جریان در اطراف آبشکن‌ها با استفاده از مدل فیزیکی و مدل عددی و مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی کف
دکترا تهران مهندسی عمران سازه‌های هیدرولیکی 1389 1397 مدل‌سازی عددی جریان آب و رسوب با رویکرد دوفازه اویلر-اویلر در کانال‌های باز
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است