دومین همایش تجدید بیعت جانبازان شیمیایی- بهار 1402