اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه
  • دکتر داریوش افضلی رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر مسعود ترکزاده رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر علیرضا عسکرزاده معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر  محمد ماهانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر  محمد رضا لشکری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر عباس تقی زاده رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی                                           

اطلاعیه ها (بایگانی)