رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی

نام و نام خانوادگی: محسن مهرپرور   
مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و تخصص: حشره شناسي کشاورزي-اکولوژي
رمینه تحقیقاتی

Aphid ecology especially community ecology of aphids and their interactions with other insects such as natural enemies and mutualistic ants Systematics and biodiversity of aphids (Traditional and molecular systematic)

             


اطلاعیه ها (بایگانی)