مدیر کل امور آموزشی

نام و نام خانوادگی: هژیر کورکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک:   hajir.kourki@kgut.ac.ir

 

 

 معرفی کارکنان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

پست الکترونیک

1

اسما جهان پیما

کارشناس آموزش

داخلی 263

Asmajahanpeyma@yahoo.com

2

محدثه کارآموزیان

کارشناس آموزش

داخلی 176

Karamozyan62@yahoo.com

3

مجتبی ملک نژاد

کارشناس خدمات ماشینی

داخلی193

mmaleknejad@gmail.com

4

محمد زنگی آبادی

کارشناس خدمات ماشینی

داخلی 193

m.zangiabadi63@gmail.com

5

مرتضی عربپور داهویی

کارشناس بایگانی آموزش

داخلی247

Mortezaarabpour10@gmail.com

6

نسیم افهمی

کارشناس واحد فارغ التحصیلی و نظام وظیفه

داخلی 183

n.afhami@stuff.kgut.ac.ir

7

اکرم انجم شعاع

کارشناس امور شهریه و حق التدریس اساتید

داخلی 266

anjomshoa@kgut.ac.ir

8

علی سالاری

کارشناس بایگانی آموزش

داخلی 231

Alisalari57@gmail.com

9

صوفی ابوسعیدی

کارشناس واحد دانش آموختگان

داخلی 199

Soofi_2005@yahoo.com

10

محبوبه خالقی

مسئول دفترمعاونت آموزشی و پژوهشی

33778616-034

Khaleghi_m62@yahoo.com