گروه فوتونیک در مقطع دکتری فیزیک اتمی و مولکولی و همچنین در مقطع ارشد فوتونیک و مهندسی پلاسما دانشجو دارد.

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

 

فهیمه شجاعی

استادیار

شیمی محاسباتی

f.shojaie@kgut.ac.ir