شرح وظایف

  1. اقدام و پیگیری اجرای بخشنامه ها  و آیین نامه های مربوط به استعداد درخشان
  2. انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان پذیرش بدون آزمون براساس مفاد آیین نامه های وزارت و مصوبات مربوطه (از زمان شروع فراخوان تا اتمام ثبت نام قطعی متقاضیان پذیرش شده)
  3. ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد های درخشان

اطلاعیه ها (بایگانی)