شرح وظایف:

  1. ارسال آیین نامه امتحانات بر طبق مصوبات شورای آموزشی به گروههای آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
  2. آماده سازی فرمهای مربوطه شامل لیست حضور و غیاب، برنامه امتحانات ،برگه های امتحانی و سالن امتحانات
  3. اختصاص صندلی به دانشجویان در سیستم گلستان
  4. حضور و غیاب امتحانات و تایید لیست مذکور توسط استاددرس مربوطه و وارد کردن غاییبن در سیستم گلستان

اطلاعیه ها (بایگانی)