عنوان آزمایشگاه: امنیت و شبکه

تجهیزات:

1-    Switch- 3560G

2-    SMS 100i

3-    2000 series

4-    Switch- 1841

5-    Fortigate 110c

6-    Fortianalyzer 100c

7-    ASA 5510 series

8-    Catalyst 2960G series

9-    PC (5)

10- Monitor  (5)

نام کارشناس: دکتر حمیدرضا ناجی

شماره تماس: 03433776611

*****************************

عنوان آزمایشگاه: سیستم های نهفته

تجهیزات:

 1-    Agilent 33250A function

2-    Agilent 34410A

3-    MSO6032A

4-    M6701A

5-    Power pc and micro Blaze Development Kit (3)

6-    Xilinx ML450

7-    Spartan-6 (2)

8-    FPGA board (2)

9-    FPGA Development board (2)

10- Pc switching power supply (5)

11- Pc (4 )

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکتر حمیدرضا ناجی

شماره تماس: 03433776611

 


اطلاعیه ها (بایگانی)