رئیس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: سید محمدجواد آروین

رتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تولیدات گیاهی

تلفن: 03733776618

پست الکترونیکی: jazb@kgut.ac.ir

 

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: مسعود ترک زاده ماهانی

رتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی

تلفن: 037337785.6

پست الکترونیکی: jazb@kgut.ac.ir

 

مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

نام و نام خانوادگی: عباس طهمورسی

تلفن: 13- 03433776611

پست الکترونیکی:     jazb@kgut.ac.ir

کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

نام و نام خانوادگی: محبوبه رشیدفرخیان

تلفن: 13-03433776611

پست الکترونیکی: jazb@kgut.ac.ir


 

 

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)