رشته گرايش:

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

Information Technology Engineering - Information Technology

نیم سال اول

مدرس

واحد

نوع درس

نام انگليسی

پیش نیاز

ارزيابی شبکه های کامپيوتری

دکتر مطلبی

3

اصلی

Application Performance and Network Planning

 

سيستم هاي توزيعي

دکتر فقیه

3

اصلی

Distributed Processing Systems

 

مهندسي فناوري اطلاعات2

دکتر قاضی زاده

3

جبرانی

Information Technology Engineering 2

 

شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 014-16-12

دکتر ناجی

3

اصلی

Advanced Computer Networks

 

نیم سال دوم

 

 

 

 

 

معماري شبكه هاي ذخيره سازي

دکتر فقیه

3

اختیاری

Storage Area Network

 

مباحث ويژه در شبکه های کامپيوتری

دکتر مطلبی

3

اختیاری

Advanced Topics in Computer Networks

 

تامين کيفيت در شبکه های مخابراتی و کامپيوتری

دکتر قاضی زاده

3

اختیاری

Network QoS

 

 

امنيت شبكه

دکتر ناجی

3

اصلی

Network Security

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

نیم سال سوم

 

 

 

 

 

مديريت شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي

دکتر مطلبی

3

اصلی

Computer and Telecommunication Network Management

 

سمينار

استاد راهنمای اول

2

 

 

 

پايان نامه

اساتيد راهنما و مشاور

6

 

 

 

نیم سال چهارم

 

 

 

 

 

پايان نامه

 

 

 

 

 

مهندسی کامپيوتر - معماری سيستم های کامپيوتری

Computer Engineering - Computer Systems Architecture

نیم سال اول

مدرس

واحد

نوع درس

نام انگليسی

پیش نیاز

شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 051-16-12

دکتر ناجی

3

اختیاری

Advanced Computer Networks

 

الکترونیک دیجیتال

دکتر ثمره هاشمی

3

جبرانی

Digital Electronic

 

سيستم های روی تراشه

دکتر ستاری

3

اصلی

Systems on Chip

 

معماری کامپیوتر پیشرفته

دکتر محمدی

3

پايه

Advanced Computer Architecture

معماری کامپیوتر

نیم سال دوم

 

 

 

 

 

سيستم عامل پيشرفته

دکتر فقیه

3

اختیاری

Advanced Operating Systems

 

سيستم های کامپيوتری امن

دکتر ناجی

3

اختیاری

Secure Computer Systems

 

ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري

دکتر مطلبی

3

اصلی

Performance Evaluation of Computer Systems

 

طراحی و ارزيابی سیستم های بی درنگ نهفته

دکتر ناجی

3

اصلی

Design and Analysis of Embedded Systems

 

 

نیم سال سوم

 

 

 

 

 

طراحی سيستم های تحمل پذير اشکال

دکتر فقيه

3

اصلی

Fault Tolerant Systems Design

 

سمينار

استاد راهنمای اول

2

 

 

 

پايان نامه

اساتيد راهنما و مشاور

6

 

 

 

نیم سال چهارم

 

 

 

 

 

پايان نامه

 

 

 

 

 

گروه 1 الزامی و گروه 2 اختیاری هستند.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)