دکتر وحید توفیق

مهندسی عمران
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر احسان نوروزی نژاد

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

دکتر فرشاد همائی

مهندسی عمران
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک

اطلاعیه ها (بایگانی)