دکتر الهام ایرانمنش

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشي مهندسي شيمي

دکتر محمود رحمتی

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشي مهندسي شيمي

دکتر امیر احسان فیلی منفرد

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشي مهندسي شيمي

اطلاعیه ها (بایگانی)