رشته

گرایش

برنامه درسی

زمینه پژوهشی

 

 

برق قدرت

 

 

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

الکترونیک قدرت I و II، انرژی های تجدیدپذیر، دینامیک سیستمهای قدرت، توزیع انرژی الکتریکی، بهره برداری از سیستمهای قدرت، کنترل توان راکتیو، تئوری جامع ماشینهای الکتریکی، کنترل مدرن، ماشینهای الکتریکی مدرن، طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت، کنترل محرکه ها و ماشینهای الکتریکی، بررسی احتمالی سیستمهای قدرت، بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت، کنترل غیرخطی، فناوری عایقها و فشار قوی

 

حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت، دینامیک و پایداری سیستم های قدرت، انرژی های تجدید پذیر، کیفیت توان، بهره برداری از سیستم های قدرت، سیستمهای فشار قوی،

 

 

برق قدرت

 

 

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت I و II، انرژی های تجدیدپذیر، دینامیک سیستمهای قدرت، توزیع انرژی الکتریکی، بهره برداری از سیستمهای قدرت، کنترل توان راکتیو، تئوری جامع ماشینهای الکتریکی، کنترل مدرن، ماشینهای الکتریکی مدرن، طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت، کنترل محرکه ها و ماشینهای الکتریکی، بررسی احتمالی سیستمهای قدرت، بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت، کنترل غیرخطی، فناوری عایقها و فشار قوی

 

حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت، دینامیک و پایداری سیستم های قدرت، انرژی های تجدید پذیر، کیفیت توان، بهره برداری از سیستم های قدرت، سیستمهای فشار قوی،

 

برق کنترل

 

کنترل سامانه های غیرخطی، کنترل مقاوم و تحلیل پایداری و پایدارسازی سامانه های دینامیکی


اطلاعیه ها (بایگانی)