دکتر مجید شاهپسند زاده

                دانشیار

               پست الکترونیک:  m.shahpasandzadeh [AT] kgut.ac.ir

                تلفن تماس:  33776611-034

     


 


اطلاعیه ها (بایگانی)