سال 1395

  • پردازش داده های لرزه ای با استفاده از نرم افزار متلب
  • طراحی فیلتر انطباقی برای تضعیف زمین در فضای موجک
  • برگزاری كارگاه نرم افزار VISTA

سال 1394

  • برگزاري و حمايت علمي از كارگاه نرم افزار GPS
  • برگزاري و حمايت علمي از كارگاه نرم افزار GEOLOG .
  • برگزاري كارگاه نرم افزار PETREL

سال 1393

  • کارگاه مقدماتی بر اکتشافات به روش ژئومغناطیس
  • رقومي سازي گسلها و ترسيم نقشه هاي ژئوفيزيكي با استفاده از نرم افزار GMT
  • پردازش داده هاي ژئوفيزيكي در نرم فزار MATLAB

اطلاعیه ها (بایگانی)