عنوان آزمایشگاه: گروه علوم و زمین

تجهیزات:

1-     مگنتو متر پروتون

(هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی گروه علوم زمین (ریال): 5000000

هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی خارج از گروه (ریال) 7500000

2-     مقاومت ویژه با کابل 150 متر

(هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی گروه علوم زمین (ریال) .( 3500000)

هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی خارج از گروه (ریال) ( 5000000)

3- لرزه نگار درون چاهی با دو کابل 50 و 150 متری

(هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی گروه علوم زمین (ریال) .( 3000000)

هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی خارج از گروه (ریال) ( 4000000)

4- لرزه نگار 1 ثانیه

(هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی گروه علوم زمین (ریال) .( 7000000)

هزینه خدمات و تعرفه اعضای هیات علمی خارج از گروه (ریال) ( 10000000)

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکتر میثم کورکی

شماره تماس: 03433776611

 


اطلاعیه ها (بایگانی)