# نام و نام خانوادگی دانشکده/پژوهشکده گروه مقطع تحصیلی سال ورود رشته تحصیلی بیشتر