کارشناسان کتابخانه

    مهدیه حسنخانی فرد

               کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

               پست الکترونیک:  

                تلفن تماس: 3283  -  33776611-034

    محمد مهدی طاهری

                کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

               پست الکترونیک: mmt6288@gmail.com

                تلفن تماس: 3244  -  33776611-034

     


 اطلاعیه ها (بایگانی)