1- رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)

2- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

3- پنج تا هفت عضو هیأت علمی از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب

تبصره ۱- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند ۳ را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.
تبصره ۲- دبیر هیأت که از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند ۳ به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه منصوب می‌شود.
تبصره ۳- صدور احکام بند ۳ بعد از ابلاغ حداکثر تا یک ماه توسط دبیر هیأت مرکزی جذب صادر می‌گردد.
تبصره ۴- رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیاز جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان (هیأت علمی، راتبه تحصیلی و طرح سربازی)، به جلسات هیأت اجرایی جذب دعوت می‌شوند.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)