معرفی

محبوبه خالقی

کارشناس امور زنان و خانواده دانشگاه

شماره تماس: 03431623108

     

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

  • تنظیم صورتجلسات مربوط به امور زنان و خانواده
  • انجام امور بایگانی
  • پیگیری مصوبات حوزه
  • تهیه گزارش و آمارهای مربوط به حوزه امور زنان و خانواده
  • مستندسازی گزارشات حوزه امور زنان و خانواده

 اطلاعیه ها (بایگانی)