نام

نام خانوادگي

عنوان واحد - محل خدمت

صوفي

ابوسعيدي

معاونت اداری ومالی

مريم

احمدي

پارک علم و فناوری

وحيده

اسکندري مياندوآب

پارک علم و فناوری

لاله

اسماعيلي

معاونت اداری ومالی

اعظم

اسمعيل بگي کرماني

دفتر حقوقی و  امور قرادادها

مژده

اسمعيل بيگي کرماني

پژوهشکده علوم محیطی

زهرا

افضلي گروه

دانشکده علوم و فناوری های نوین

نسيم

افهمي

معاونت آموزشی و پژوهشی

 فرزانه

الاهيان

معاونت اداری ومالی

اکرم

انجم  شعاع

معاونت آموزشی و پژوهشی

سودابه

آذريان

پارک علم و فناوری

اعظم

پورزادي

معاونت اداری ومالی

فاطمه

پهلوانپور

پارک علم و فناوری

صديقه

پيردموئي

پژوهشگاه

اسما

جهان پيما ماهاني

معاونت آموزشی و پژوهشی

سارا

حري

پارک علم و فناوری

مهديه

حسنخاني فرد

کتابخانه

اعظم

حسيني

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مريم

حسيني گوكي

معاونت اداری ومالی

مطهره

حمزه روکرد

معاونت اداری ومالی

مهين

خالقي

پژوهشگاه

مليحه

خالقي

معاونت اداری ومالی

محبوبه

خالقي

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سعيده

خضري پور قرائي

دفتر نظارت و ارزیابی

نزهت

داميار فيروز آبادي

معاونت اداری ومالی

سحر

دستورجهانداري

پژوهشگاه

مليحه

رحماني

معاونت اداری ومالی

حميده

زندي گوهرريزي

معاونت اداری ومالی

مريم

سلاجقه

پژوهشکده انرژی

الهام

سميعي

پژوهشکده فوتونیک

زينب

سيف الديني

حوزه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

بتول

شفيعي

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مژده

طاهر نژاد

پارک علم و فناوری

نرگس

عامري

پژوهشکده علوم محیطی

محترم

عامري اختيار آبادي

معاونت اداری ومالی

بهناز

عبدالهي

حوزه فناوری اطلاعات

مهنوش

عليزاده

دفتر برنامه بودجه و تشکیلات

مريم

عمراني

معاونت اداری ومالی

حميده

قطبي راوندي

پژوهشکده مواد

محدثه

کارآموزيان

معاونت آموزشی و پژوهشی

زهرا

کاظمي بلبلوئي

معاونت اداری ومالی

بتول

لشکري

پژوهشکده مواد

مرضيه

لنگريزاده کهنوئي

حوزه ریاست

منوره

محسني ماهاني

معاونت اداری ومالی

زينب

محمودي

پژوهشگاه

مهديه

مهرابي راد

پارک علم و فناوری

حکيمه

مهني باغ بهادري

پژوهشکده انرژی

انسيه

ناظمي

پژوهشگاه

مهديه

وزيري

دفتر برنامه بودجه و تشکیلات

سپيده

يزدان پناه

پژوهشکده فوتونیکاطلاعیه ها (بایگانی)