نام و نام خانوادگی

تاریخ بازنشستگی

مهدخت میرزاده

1/8/90

فاطمه زنگی آبادی

1/8/94

طاهره علمدار

1/4/98

زهره شریف زاده

14/11/98

زهرا کرمی سیرچی

28/12/98

مریم وزیری

16/4/99

فرحناز ضياء سيستاني

8/11/99

مرجان فرهمند

28/12/99

آرميتا فرهمند

28/12/99اطلاعیه ها (بایگانی)