نیمسال ورودی

دانشکده

تعداد دانشجویان زن

تعداد کل

اول سال تحصیلی 97-96

مهندسی برق و کامپیوتر

17

130

مهندسی مکانیک و مواد

10

مهندسی عمران و نقشه برداری

9

علوم و فاوری های نوین

33

شیمی و مهندسی شیمی

20

پژوهشکده انرژی

3

پژوهشکده علوم محیطی

28

اول سال تحصیلی 98-97

مهندسی برق و کامپیوتر

20

117

مهندسی مکانیک و مواد

11

مهندسی عمران و نقشه برداری

14

علوم و فاوری های نوین

26

شیمی و مهندسی شیمی

22

پژوهشکده انرژی

4

پژوهشکده علوم محیطی

20

اول سال تحصیلی 99-98

مهندسی برق و کامپیوتر

17

108

مهندسی مکانیک و مواد

4

مهندسی عمران و نقشه برداری

17

علوم و فاوری های نوین

19

شیمی و مهندسی شیمی

19

پژوهشکده انرژی

8

پژوهشکده علوم محیطی

24

اول سال تحصیلی 1400-1399

مهندسی برق و کامپیوتر

23

107

مهندسی مکانیک و مواد

2

مهندسی عمران و نقشه برداری

11

علوم و فاوری های نوین

25

شیمی و مهندسی شیمی

20

پژوهشکده انرژی

5

پژوهشکده علوم محیطی

21اطلاعیه ها (بایگانی)