در بین خانواده 82  نفری زنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 11 مدیر زن وجود دارد، که نمادی از توانایی های ارزشمند زنان این مرز و بوم است.

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

تاریخ انتصاب

توضیحات

زهرا حسنی

دانشیار

مشاور رئیس در امور زنان و خانواده

24/09/1396

 

فریبا فتحی راد

استادیار

سرپرست گروه آموزشی نانوفناوری

20/01/1398

 

آزاده حبیبی

استادیار

سرپرست گروه پژوهشی تنوع زیستی

02/06/1399

 

الهه مصدق

دانشیار

سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین الملل

19/09/1399

 

مینا جمشیدی

استادیار

سرپرست دانشکده علوم و فناوری های نوین

19/09/1399

 

افسانه نصرآبادی

استادیار

سرپرست گروه آموزشی علوم زمین

18/12/1399

 

آزیتا خسروان

استادیار

سرپرست گروه پژوهشی مواد نو

24/12/1399

 

حکیمه علومی

استادیار

سرپرست امور پژوهشی و فناوری پژوهشگاه

25/03/1400

 

صوفي ابوسعیدی

عضو رسمي

مدير امور اداري و پشتيباني پژوهشگاه- واحد معاونت مالی و اداری

 

 

فاطمه پهلوانپور

عضو رسمي

مدیر امور اداری پارک علم و فناوری- واحد پارک علم و فناوری

 

 

 



اطلاعیه ها (بایگانی)